കമ്മ്യൂണിറ്റി അഡ്മിഷൻ 26ന്

നിർമലഗിരി കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്വാട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ അഭിമുഖത്തിനായി 26-06-2019 ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12-മണിക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം എത്തണം. റാങ്ക് ലിസ്റ്റും ഓരോ വിഷയത്തിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും കോളേജ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. മറ്റേതെങ്കിലും കോളേജിൽ ഇതിനകം പ്രവേശനം നേടിയവർ നിർമലഗിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്വാട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷമേ പ്രവേശനം നേടിയ കോളേജിൽ നിന്നും ടി.സി. വാങ്ങാവൂ എന്നറിയിക്കുന്നു.

നോഡൽ ഓഫീസർ-9495125827


കമ്മ്യൂണിറ്റി മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ്

നിർമലഗിരി കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് കോളേജ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രവേശന തീയതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉടൻ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 

നോഡൽ ഓഫീസർ-9495125827

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്


 

സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട പ്രവേശനം

നിർമലഗിരി കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കോളേജ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ അസ്സൽ രേഖകളും സഹിതം ജൂൺ 24നു കൃത്യം 11 മണിക്ക് കോളേജിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9447695189.


Rank Holders 2019

Kannur University Rank Holders – 2019 Name Rank Course Aiswarya Lakshmi T I Rank BSc. Mathematics Adhish Jubil C I Rank BA. History Mafhooma P I Rank BSc. Chemistry Aiswarya A I Rank BSc. Home Science Amritha V II Rank BSc. Home Science Rislana N B II Rank MSc. Chemistry Nikhil Joseph Joy II Rank…