സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട പ്രവേശനം

നിർമലഗിരി കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കോളേജ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ അസ്സൽ രേഖകളും സഹിതം ജൂൺ 24നു കൃത്യം 11 മണിക്ക് കോളേജിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9447695189.


Rank Holders 2019

Kannur University Rank Holders – 2019 Name Rank Course Aiswarya Lakshmi T I Rank BSc. Mathematics Adhish Jubil C I Rank BA. History Mafhooma P I Rank BSc. Chemistry Aiswarya A I Rank BSc. Home Science Amritha V II Rank BSc. Home Science Rislana N B II Rank MSc. Chemistry Nikhil Joseph Joy II Rank…