NGC News Details

സെൻട്രൽ സെക്രർ (CENTRAL SECTOR SCHOLARSHIP-FRESH) സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അ്േക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ധു. പ്ലസരുവിന് 80% നു മുകളിൽ മോർക്കുള്ള എല്ലോ വിദ്യോർത്തികൾക്കുും അ്േക്ഷിക്കോവുന്ധതോണ്.

Click here to apply  More Details

View All

News

//